Obchodní podmínky, reklamační řád společnosti FAKTUS s. r. o.


Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě faktus.cz, jehož provozovatelem je Faktus s.r.o. se sídlem Jindřišská 889/17, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 257 00 006
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny faktus.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. 2. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.
3. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny má naše společnost právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné právo si vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo na výdejním místě na adrese: Sokolská 1792/52, PSČ 120 00 Praha 2, U Transformátoru 388, 251 66 Senohraby
4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu faktus.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
6. Každá objednávka je potvrzena formou emailové zprávy, rovněž vás budeme informovat telefonicky nebo emailem o případných změnách či možnosti dodání náhradního zboží – v tomto případě požadujeme odpověď. Pokud ji neobdržíme do tří pracovních dnů, považujeme objednávku za stornovanou, v žádném případě nebudeme zboží nahrazovat jiným bez vašeho souhlasu.
7. V ceně za zboží není uvedeno balné i dopravné.
8. Ceny za zboží jsou uvedeny vždy s DPH.

Dodací podmínky
1. Většinu zboží máme skladem. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně informovat o možném termínu dodání zboží.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. O případné delší expediční lhůtě objednaného zboží, eventuálně nemožnosti dodat zboží, bude kupující informován emailem nebo telefonicky. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat.
3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty. Poštovné od 1.1.2013 činí v rámci České republiky 170,-Kč (balík do ruky do 7 kg) a za balení kapslí 60.-Kč ( cenné psaní do 400g ) při platbě předem na účet 800030005/2700. Rozvoz po Praze, pouze ve dnech které určí prodejce, je zdarma. Platba na dobírku není možná. Balné je zdarma. Platba probíhá bankovním převodem nebo v hotovosti před předáním zboží. 4. Cena poštovného a balného není v ceně zboží.
5. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Záruka a reklamace zboží
1. Záruka za zboží prodávané v internetovém obchodě faktus.cz se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Nevztahuje se na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním či nevhodným zacházením.
3. Záruka začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem.
4. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.
5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo emailem a to do tří dnů od převzetí zboží.
6. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
7. Do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu (výměna, oprava, posouzení s případným vrácením peněz).
8. V případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace jako doporučený balík BEZ DOBÍRKY a náklady na přepravu si hradí sám. Vadné zboží je nutné zasílat čisté a řádně zabalené s dokladem o nabytí zboží v našem obchodě (kopie faktury).
9. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním a udržováním
Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo na základě ustanovení § 53/7 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. O požadavku na vrácení je vhodné prodávajícího informovat. V případě výměny zboží nás též informujte, nejlépe emailovou zprávou. Náklady na výměnu a vrácení zboží (poštovné) nese kupující.
Adresa pro zaslání je: Sokolská 52, 120 00 Praha 2
2. Zboží je nutné zasílat v originálním obalu, řádně zabalené – nejlépe v dalším tvrdém obalu, tak jak jste jej obdrželi. Zboží zašlete doporučenou poštou na BEZ DOBÍRKY, s dokladem o koupi zboží v našem obchodě (kopie faktury). Doporučujeme zásilku pojistit.
3. Zboží nesmí být poškozené, znečištěné ani používané. Musí být kompletní, včetně všech etiket. Zboží nesmí být nijak užíváno!
4. Při splnění všech určených podmínek Vám zašleme peníze převodem na účet zdarma. Splatnost vrácené částky je do 30 dnů od projevení vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží zašleme na Vaše náklady zpět.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení i od třetích stran kupujícímu.
9.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Obchodní sdělení mohou zasílat také třetí strany, a to výhradně za účelem propagace a prodeje služeb či výrobků.

Závěrečná ustanovení
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného. Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou, je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Před uskutečněním objednávky, má kupující možnost se dostatečným způsobem seznámit s obchodními podmínkami na internetové prodejně chutovecky.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1.05.2013.